ตะกร้าของฉัน (0) | Store Location

fgdfsgs
The Greater Good
Well-Being
What Is Natural?
The Natural Standard
Read Your Labels
Environment
Green Products
Conservation
Green Office
 
 
 
Home > Our Values
The Greater Good
Helping Ensure The Greater Good for All
The Greater Good™ เป็นนัยยะสำคัญอันบ่งบอกถึงการคัดสรรแต่สิ่งดีที่สุดเพื่อช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่
ผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพผิวทั่วโลกโดยยังคงความเป็นมิตรต่อโลกและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา

ในการเป็น The Greater Good มันไม่ใช่งานง่ายๆที่จะทำ แต่ที่เบิร์ตส์ บีส์ เรามีพันธะสัญญากับทั้งกับผู้บริโภคของเรา พนักงานของเราและโลกของเรา ในการมุ่งมั่นที่จะเลือกสรรทุกสิ่งที่ดีต่อทุกคนเสมอมา

We are committed to Corporate Social Responsibility.
คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำ และเรียนรู้ถึงประโยชน์อันจะเกิดแก่ผู้บริโภคและชุมชมของเราได้จากรายงาน Corporate Social Responsibility หลังจากที่ได้เป็นผู้บุกเบิกการปฏิบัติอย่างยั่งยืนและเป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการดูแลตนเอง เราได้ตั้งเป้าหมายที่จับต้องได้จริงและประเมินความก้าวหน้าของโครงการอย่างเป็นระบบเพื่อวัดผลความสำเร็จของแต่ละโครงการ

We believe natural products should be 100% natural.
ผลิตภัณฑ์ของเบิร์ตส์ บีส์มากกว่าครึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ 100% โดยที่เป้าหมายหลักของเราก็คือการทำให้ทุกๆผลิตภัณฑ์ของ เบิร์ตส์ บีส์เป็นธรรมชาติ 100% โดยไม่ใช้ส่วนผสมหรือกระบวนการทางเคมีใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเรา ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวส่วนบุคคลควรจะเปิดเผยถึงส่วนผสมทุกชนิดในแต่ละผลิตภัณฑ์ รวมถึงความเสี่ยงใด ๆ อันอาจจะก่อเกิดแก่ผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคมีข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

ด้วยเหตุผลนี้ เบิร์ตส์ บีส์จึงได้แสดงจำนวนเปอร์เซ็นต์ความเป็นธรรมชาติไว้บนฉลากสินค้าทุก ๆ ชิ้นอย่างชัดเจน อีกทั้งยังหลีกเลี่ยงการใช้ส่วนผสมใด ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงและเป็นอันตราย ยิ่งไปกว่านั้นเรายังพยายามให้ความรู้ที่ถูกต้องเหล่านี้กับผู้บริโภคเพื่อตระหนักถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้

We believe all packaging should hold to the highest standard possible of environmental sensitivity.

บรรจุภัณฑ์ของเราผลิตด้วยวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลหลังการใช้ได้ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เราเชื่อในมาตรฐานการค้า
อย่างเป็นธรรม (fair trade) และเราไม่ทดสอบส่วนผสมหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ กับสัตว์โดยเด็ดขาด

โดยผ่านทางมูลนิธิ The Greater Good ของเบิร์ตส์ บีส์ เราอุทิศรายได้จากยอดการขายอย่างน้อย 10% ของเบิร์ตส์ บีส์ให้กับองค์กรการกุศล
ที่ได้ผ่านการคัดเลือกของเรา

We believe in taking care of the people who make our business what it is.

เราใส่ใจในการจัดเตรียมที่ทำงานและสภาพแวดล้อมให้ตอบสนองทุกความต้องการของพนักงานของเรา รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและสวัสดิการที่ดีเยี่ยม เราให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การพัฒนาตนเอง รวมถึงหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ในการอยู่ร่วมกัน